Definicija tehnološkog grada:

Tehnološki grad predstavlja održivo funkcionisanje stanovništva i prirode u prostoru, koji su povezani putem moderne tehnologije u jednu celinu. – Milan Martinović

Sada je vreme da planiramo budućnost – Milan Martinović

 

Tri prstena zelenog pojasa koji bi se nalazili nadomak stambeno-poslovnih objekata, koji bi omogućavali stanovništvu brz i lak pristup prirodi. Ovakav vid planiranja zelenih površina inovativno omogućava stanovništvu da se stambeno – poslovne zgrade nalaze između zelenih površina. Pritom, kod planiranja gradova, pažnja ne sme da bude usmerena samo na gradnji, već se mora posvetiti i puno pažnje na zaštiti prirode. Prostorni planer u gradu ima dva gospodara, jedan je stanovništvo, a drugi je priroda. U današnje vreme priroda je ta koja glasnije doziva za pomoć, a mi kao planeri ne smemo da se ne odazovemo takvom pozivu.

Dosadašnji način izgradnje stambene zone zasnivao se da se na periferiji grade objekti niže spratnosti, a da u samom centru grada imamo izuzetno visoke zgrade. Takav pristup dovodi do konstantnog širenja grada usled neprestalnog povećanja broja stanovnika u gradovima, kao posledica nedostatka mesta u centru grada za stanovništvo. Ekspresan razvoj gradova kao i njihov neverovatni funkcionalni značaj zahteva da veliki broj stanovništva živi i radi u samom centru grada, a tehnološki gradovi moraju da se planiraju da zadovolje sve potrebe za budući život i rad.

Trenutno u svetu oko 50% stanovništva živi u gradovima, a predviđanja UN da će do 2050. godine dostići 70%, a do 2100. godine, čak 86% stanovnika koji će živeti u gradovima. Ukupan broj stanovnika do 2100. godine biće između 11 i 12 milijardi, samo u gradovima očekuje se da živi oko 10 milijardi stanovnika, zato je važno da gradove prilagodimo budućnosti.

T-grad kao savremeni tehnološki inovativan sistem sastoji se od tri zone koje se kružno od centra raspoređuju u vidu stamebeno – poslovnih kompleksa sa izuzetno visokim objektima u svakom od tri prstena (slika 3, crvena boja). Takav pristup gradnje za period od 2020. do 2100. godine, omogućava dovoljno kapaciteta za sve stanovnike od periferije ka samom centru.

 

Karakteristike tehnološkog grada

Da bi tehnološki grad bio održiv, jako je bitno da svaki segment razvoja tehnološkog grada bude na visokom nivou.

Tehnološki grad karakteriše:

  1. Veliki broj tehnoloških inovacija.
  2. Moderna infrastruktura.
  3. Metro ili laki šinski sistem visoke propusne moći, uz sinhronizovan preostali saobraćaj, koji je ekstremno brz i prohodan (sadašnjost). U budućnosti tehnološki grad krasiće hyperloop vozovi koji dostižu brzinu i do 1200 km/h.
  4. Visoka gustina naseljenosti. Visoke moderne zgrade omogućiće amortizaciju velikog broja stanovnika.
  5. Posebna mesta na obodu grada koja će služiti za prikupljanje energije iz obnovljivih izvora energije: solarne farme, vetrenjače, solarni kolektori itd.
  6. Izuzetno visoke moderne zgrade koje su energetski efikasne, koje će u budućnosti biti cele prekrivene prozorima koji će imati ugrađene solarne panele, svi prozori će prikupljati solarnu energiju u jedan jedinstven sistem zgrade.
  7. Digitalne sisteme za praćenje svih vrsti promena u gradu: demografske promene, sociološke promene, zagađenja vazduha, vode i zemljišta, ekonomske promene itd.
  8. Veliki procenat ulaganja iz budžeta Grada u razvoj novih tehnologija.
  9. Transparentnost između grada, stručnjaka i stanovništva, visoki procenat uključivanja građana u rešavanje problema. Grupna i pojedinačna uključenost za donošenje i realizaciju tehnoloških inovativnih rešenja koja mogu unaprediti funkcionisanje grada, kao i javna dostupnost svih vidova informacija.
  10. Besprekorno planiranje zemljišta, zemljište koji će biti dragocen resurs u budućnosti.